Αριθμός παιδιών που γεννήθηκαν με TGA, 1955-2017

Α. 1955-1984

Β. 1985-2017